Fantasy
H2H
Predictor
Рейтинг
Лиганы

Құпиялылық саясаты

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Құпиялылық саясаты Оператор Интернет желісінде https://qjl.kz/ домендік атаумен орналасқан веб-сайтты пайдалана отырып, Дербес деректер субъектісінен ала алатын дербес деректерді өңдеуге қатысты қолданылады.
  2. Оператор Дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде Дербес деректер туралы заңның, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптары шеңберінде ғана өңдейді.
  3. Пайдаланушының Сайтты пайдалануы Деректерді өңдеу саясаты мен шарттарымен келісуді білдіреді. Саясат шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.
  4. Саясат Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін рұқсатсыз қол жеткізуден және жария етуден тиісті түрде қорғауды қамтамасыз етуге арналған.
 2. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ
  1. Саясатта келесі терминдер қолданылады:
   1. Дербес деректер туралы заң - "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңы.
   2. Дербес деректер - мәліметтер негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тiркелген cол мәліметтер. 
   3. Дербес деректерді өңдеу - дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы, дербес деректерді жинақтауға, тіркеуге, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, толықтыруға (жаңартуға, өзгертуге), алуға, пайдалануға, таратуға (ұсынуға, қол жеткізуге), иесiздендiруге, бұғаттауға, жоюға, құртуға бағытталған iс-әрекеттер.
   4. Оператор - "Freedom - Қазақстанның жасөспірімдер футбол лигасы" корпоративтік қоры (БСН 221040037600, заңды мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі, 127 үй, пошталық индекс 050060, нақты мекен-жайы: Қазақстан, 010016, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16-ғимарат, 2-кіріктірілген тұрғын емес үй-жай.
   5. Дербес деректер субъектісі - дербес деректер тиесілі жеке тұлға. Саясатта Дербес деректер субъектісі деп оның ішінде Пайдаланушы түсініледі.
   6. Саясат - Құпиялылық саясаты;
   7. Пайдаланушы - Интернет желісі арқылы Сайтқа кіре алатын және Сайтты пайдаланатын тұлға.
   8. Сайт – Интернет желісінде https://qjl.kz/ домен мекенжайы бойынша орналасқан веб-сайт.
   9. Дербес деректерді бұғаттау - дербес деректердi жинауды, жинақтауды, өзгертуді, толықтыруды, пайдалануды, иесiздендiруді және жоюды уақытша тоқтату жөніндегі іс-әрекеттер.
   10. Дербес деректерді жинақтау - дербес деректерді қамтитын базаға дербес деректерді енгізу арқылы оларды жүйелендіру жөніндегі іс-әрекеттер.
   11. Дербес деректерді жинау - дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер. 
   12. Дербес деректерді жою - жасалуы нәтижесінде дербес деректердi қалпына келтiру мүмкін болмайтын iс-әрекеттер.
   13. Дербес деректерді иесіздендіру - жасалуы нәтижесiнде дербес деректердiң Дербес деректер субъектiсіне тиесiлiгiн анықтау мүмкін болмайтын iс-әрекеттер.
   14. Дербес деректерді пайдалану - меншік иесінің, оператордың және үшінші тұлғаның қызмет мақсаттарын іске асыруға бағытталған дербес деректермен жасалатын iс-әрекеттер.
   15. Дербес деректерді сақтау - дербес деректердің тұтастығын, құпиялылығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-әрекеттер.
 3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
  1. Оператордың келесі құқытары бар:
   1. Егер Дербес деректер туралы заңда немесе Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындау.
   2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, дербес деректерді өңдеуді Дербес деректер субъектісінің келісімімен басқа тұлғаға тапсыру. Оператордың тапсырмасы бойынша дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлға Дербес деректер туралы заңда көзделген дербес деректерді өңдеу қағидаттары мен қағидаларын сақтауға міндетті.
   3. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін өңдеуді жүзеге асыру.
  2. Оператордың келесі міндеттері бар:
   1. Алынған құпия деректерді Саясаттың 4-бөлімінде көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға.
   2. Құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету, оны Дербес деректер субъектісінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеу, сондай-ақ клиенттермен жасалған шарттарда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Саясатта көзделген жағдайларды қоспағанда, құпия деректерді сатуды, айырбастауды, жариялауды не өзге де ықтимал тәсілдермен жария етуді жүзеге асырмау.
   3. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін қолданыстағы іскерлік айналымда мұндай ақпарат түрін қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сақтық шараларын қабылдау.
   4. Дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру.
   5. Дербес деректер туралы заңның талаптарына сәйкес Дербес деректер субъектісінің және олардың заңды өкілдерінің өтініштері мен сұрауларына жауап беру.
   6. Дербес деректер субъектісі немесе оның заңды өкілі не Дербес деректер субъектісінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган өтініш жасаған немесе сұратқан кезден бастап, дербес деректердің дәйексіздігі немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, тексеру кезеңіне тиісті Дербес деректердің субъектісіне жататын дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыру.
  3. Дербес деректер субъектісінің келесі құқықтары бар:
   1. Дербес деректерді ұсыну.
   2. Дербес деректерді өзгерткен жағдайда оларды жаңарту, толықтыру.
   3. Дербес деректер туралы заңның 4-тарауында көзделген өз құқықтарын іске асыру, оның ішінде дербес деректерді өңдеуге қатысты ақпарат алу, Дербес деректер туралы заңда көзделген жағдайларда дербес деректерді нақтылауды немесе бұғаттауды, немесе жоюды талап ету, өз құқықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдау. Өзара әрекеттестік Саясаттың 6.3-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша нысанда жүзеге асырылады.
   4. Егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе мәлімделген өңдеу мақсаты үшін қажет болып табылмаса, Оператордан оның дербес деректерін нақтылауды, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құқықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдауға.
   5. Оператордың дербес деректерін өңдеу кезінде оның заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағымдану.
 4. ӨҢДЕЛЕТІН ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КӨЛЕМІ МЕН САНАТТАРЫ, ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ
  1. Дербес деректерді өңдеудің мақсаты мыналар болып табылады:
   1. Дербес деректер субъектісімен кері байланыс орнату, соның ішінде Сайтты пайдалануға қатысты хабарламалар, сұраулар жіберу;
   2. Дербес деректер субъектісінің сұраныстары мен өтініштерін өңдеу, Дербес деректер субъектісіне одан әрі ынтымақтастық туралы ұсыныстар мен ақпаратты жіберу, сондай-ақ азаматтық-құқықтық қатынастарға түсу үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты жинау мақсатында өзара іс-қимыл жасау (шарттар жасау және т.б.).
 5. Осы Саясат шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді Пайдаланушы Сайттағы нысандарды толтыру жолымен ұсынады және мынадай ақпаратты қамтиды:
  1. ТАӘ;
  2. телефон нөмірі (ұялы, үй);
  3. электрондық поштаның адресі;
  4. Сайттағы нысандарда көрсетілген басқа деректер.
 6. Пайдаланушыға қатысты Саясат Пайдаланушының Сайтпен жұмыс істеу кезінде Операторға беретін дербес деректерді жария етпеу және қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі Оператордың міндеттемелерін белгілейді.
 7. Нысандардан басқа, сайтта әртүрлі веб-аналитикалық жүйелер қолданылуы мүмкін. Сайт жарнамалық блоктарды қарау кезінде және Сайт беттеріне кірген кезде автоматты түрде берілетін деректерді қорғайды, соның ішінде:
  1. IP-адрес;
  2. Сookies файлдарынан алынған ақпарат;
  3. браузер туралы ақпарат (немесе жарнаманы көрсетуге қол жеткізетін басқа программа);
  4. операциялық жүйе;
  5. кіру уақыты, уақыт белдеуі/аймақ;
  6. веб-сайт адресі.
 8. Cookies-ті өшіру сайттың кейбір бөлімдеріне кіре алмауға әкелуі мүмкін.
 9. Саясатта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақпарат сенімді сақталуға және таратылмауға тиіс.
 10. Оператор төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін үшінші тұлғаларға бермейді:
  1. Дербес деректер субъектісі бұған өз келісімін берді;
  2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген негiздер мен тәртiппен, оның iшiнде осы мақсатта:
   1. сот шешімдерін орындау немесе мемлекеттік органдардың заңды талаптарын орындау;
   2. техникалық ақауларды немесе қауіпсіздік мәселелерін жою;
   3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен рұқсат етілген Оператордың құқықтарын немесе қауіпсіздігін қорғау.
 11. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ, ШАРТТАРЫ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
  1. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін өңдеу кез келген заңды жолмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде мерзімсіз жүзеге асырылады.
  2. Дербес деректер субъектісінің дербес деректері Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен ғана берілуі мүмкін.
  3. Оператор Дербес деректер субъектісінің дербес деректерінің құпиялылығын, тұтастығын, сақталуын және қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген деректерді өңдеуге қойылатын өзге де талаптарды сақтауға міндетті, соның ішінде:
   1. дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау;
   2. егер рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау мүмкін болмаса, дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтау;
   3. дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің жағымсыз әсерлерін азайту;
   4. Оператордың ішкі ережелерімен көзделген өзге де әрекеттерді орындау.
  4. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Оператор Дербес деректер субъектісіне оның деректерінің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды.
 12. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨЗЕКТЕНДІРУ, ТҮЗЕТУ, ЖОЮ ЖӘНЕ құрту, ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ СҰРАУЛАРЫНА ЖАУАПТАР, ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІСІНІҢ ОЛАРДЫ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМІН КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ
  1. Дербес деректер субъектісінің өтініші бойынша Оператор оған дербес деректерді өңдеуге қатысты ақпаратты, оның ішінде Оператордың дербес деректерді өңдеу фактісін, дереккөздерді, жинау және өңдеу тәсілдерін, дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттарын, дербес деректердің тізбесін, дербес деректерді өңдеу мерзімдерін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді хабарлайды.
  2. Ұсынылған ақпарат басқа дербес деректер субъектілеріне қатысты дербес деректерді қамтымайды, егер мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса.
  3. Өтініш мына мекенжайға жіберілуі мүмкін: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі, 127 үй, пошталық индекс 050060 немесе Қазақстан, 010016, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16-ғимарат, 2-кіріктірілген тұрғын емес үй-жай немесе электрондық пошта бойынша: info@qjl.kz.
  4. Дербес деректер субъектісіне немесе оның заңды өкіліне ақпарат беруден бас тартылған жағдайда Оператор 10 (он) жұмыс күні ішінде дәлелді жауап береді.
  5. Дәл емес дербес деректер анықталған жағдайда, егер Дербес деректер субъектісі жүгінген кезде, Оператор бір жұмыс күні ішінде міндеттенеді:
   1. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін дұрыстығын растайтын тиісті құжаттардың негізінде өзгерту және (немесе) толықтыру немесе оларды өзгерту және (немесе) толықтыру мүмкін болмаған кезде дербес деректерді жою;
   2. Дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарының бұзылуы туралы ақпарат болған жағдайда, Дербес деректер субъектісіне жататын дербес деректерді бұғаттау;
   3. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жинау, өңдеу фактісі расталған жағдайда, сондай-ақ Дербес деректер туралы заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өзге де жағдайларда Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін жою;
   4. Дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарын бұзу фактісі расталмаған жағдайда Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін бұғаттауды алып тастау.
  6. Дербес деректер 30 (отыз) күн ішінде жойылуға жататын жағдайлар:
   1. дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу;
   2. дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу туралы Дербес деректер субъектісінің өтінішін алу.
  7. Дербес деректер туралы заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өзге де жағдайларда дербес деректер жойылуға жатады.
  8. Дербес деректер субъектісі кез келген уақытта Операторға жазбаша өтініш жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады, өтініш мына мекенжайға жіберілуі мүмкін: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі, 127 үй, пошталық индекс 050060 немесе Қазақстан, 010016, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16-ғимарат, 2-кіріктірілген тұрғын емес үй-жай немесе электрондық пошта бойынша: info@qjl.kz.
 13. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
  1. Өз міндеттемелерін орындамаған Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Дербес деректер субъектісінің шеккен залалдары үшін жауапты болады.
  2. Дербес деректер субъектісі Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз Операторға берілген дербес деректерді өңдеуге, Дербес деректер субъектісінің кінәсінен дәйексіз/бұрмаланған/өзекті емес дербес деректерді өңдеуге қатысты үшінші тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік органдар Операторға шағымдар, талаптар қойған жағдайда, Дербес деректер субъектісі Операторға залалды толық көлемде өтейді.
 14. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
  1. Дербес деректер субъектісі мен Оператор арасындағы қарым-қатынастан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінер алдында міндетті түрде шығым беру қажет (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс).
  2. Шағымды алушы шағымды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде шағым берушіні шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабардар етеді.
  3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.
 15. САЯСАТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ОҒАН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
  1. Саясат Оператор бекіткен сәттен бастап шексіз мерзімге күшіне енеді. Ағымдағы Саясат жаңа Саясатпен ауыстырылғаннан кейін жарамсыз болып табылады. Саясатты ауыстыру оның жаңа редакциясын Сайтта жариялау арқылы жүзеге асырылады.
  2. Жария құжат болып табылатын Саясаттың қолданыстағы редакциясы Сайтта Интернет желісінің кез келген пайдаланушысына қолжетімді. Оператор Саясатқа Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер енгізуге құқылы. Саясаттың жаңа нұсқасын бекіткеннен кейін Сайтта орналастыру Сайт Пайдаланушыларына Саясатқа енгізілген өзгерістер туралы хабарлама болып табылады..
 16. ҚОСЫМША ШАРТТАР
  1. Саясатты қолдануға байланысты туындайтын Дербес деректер субъектісі мен Оператор арасындағы Саясат пен қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылуға жатады.
  2. Оператор Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз Саясатқа өзгерістер енгізуге құқылы.
  3. Егер Саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, жаңа Саясат Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
  4. Дербес деректер субъектісі ағымдағы нұсқаны қарау арқылы Саясатқа енгізілген өзгерістерді дербес бақылауға міндеттенеді.